Upravit stránku

Naše firma obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu oprávnění vypracovávat
energetické audity, energetické posudky a průkazy energetické náročnosti budovy - PENB pod evidenčním číslem 0773.

Podle platných předpisů pro stavební řízení je povinnost stavebníka doložit PENB dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění pozdějších vyhlášek.

Dokladová část D projektové dokumentace bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti budovy vč. posouzení možností alternativního vytápění nových budov formou průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz se skládá z písemné části a grafické, kterou se znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO.

Kdy se průkaz energetické náročnosti budovy zpracovává?

Dne 3. 10. 2012 vešla v platnost novela (změna) zákona č.406/2000 Sb. pod označením č.318/2012 Sb. a dochází k výraznému rozšíření okruhu osob, jež budou od 1. 1. 2013 povinny nechat tento dokument zpracovat.

Průkaz energetické náročnosti od 1. 12. 2009

Energetický audit a energetický posudek od 2.4.2014

Od 1.1.2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:

  1. výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
  2. prodeji budovy nebo její ucelené části
  3. pronájmu budovy

Komu jaká povinnost kdy nastane?

Změna zákona přináší navíc doplnění týkající se budov ve vlastnictví státu a dále všech bytových domů a jejich ucelených částí. Seznam lze jednoduchým způsobem chronologicky seřadit do následujícího přehledu:

Kdy požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být u průkazu energetické náročnosti splněny

dle soupisu dle §7, odst.5 zákona č.318/2012 se jedná u:

  • chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
  • budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  • budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
  • budov pro náboženské účely
  • průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
  • stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
  • nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem)

Co je větší změna již dokončené budovy?

Podle zákona č. 318/2012 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy.